عکس سمت نام و نام خانوادگی ردیف
مدیرعامل آقای اکبر محققی ۱
رییس هیأت مدیره آقای محمد مقدمی فرد ۲
نایب رییس هیأت مدیره آقای امیر بابایی ۳
عضو موظف هیأت مدیره آقای سید محمد سمیعی کاشی ۴
عضو غیر موظف هیأت مدیره آقای رضا جمارانیان ۵