عکس سمت نام و نام خانوادگی ردیف
مدیرعامل آقای اکبر محققی ۱
رییس هیأت مدیره آقای محمد سعید نژاد
۲
نایب رییس هیأت مدیره آقای امیر بابایی ۳
عضو موظف هیأت مدیره آقای حسین یزدی ۴
عضو غیر موظف هیأت مدیره آقای حسن شاه‌ولدی
۵