رعایت اصول حرفه ای و رقابت سازنده با فعالان صنعت
  شایسته سالاری و به کار گیری منابع انسانی متخصص و کارآزموده در شرکت های تابعه
  پایبندی به ارزش های اخلاقی و انسانی
  حفظ و حراست از منابع طبیعی و محافظت از محیط زیست
  ایفای مسئولیت های اجتماعی