مقدمه

شرکت ایران مارین سرویسز در راستای ترانزیت فرآورده های نفتی مبادرت به ساخت تاسیسات ذخیره سازی در قطعه زمینی با مساحت حدود ۱ هکتار واقع در قطعه ۹۳b اراضی پشتیبانی مجتمع بندری امام خمینی نموده است. این پروژه شامل ۳ مخزن با ظرفیت اسمی ۳۷۰۰ متر مکعب فرآورده سنگین (نفت کوره) با سقف ثابت و ۱ مخزن با ظرفیت اسمی ۴۳۴۳ متر مکعب فرآورده سبک (گازوئیل ) و۱ مخزن با ظرفیت اسمی ۹۵۰ متر مکعب فرآورده سبک (گازوئیل) با سقف شناور داخلی می باشد. که در ادامه شرحی به صورت خلاصه بر مبنای نوع سوخت (نفت کوره و گازوئیل) ارائه می‌گردد:

شکل ۱- SITE PLAN

 

 1. نفت کوره (مازوت):

۱-۱٫ بارگیری مخازن از تراک ها

با در نظر گرفتن ۵ جایگاه تخلیه برای فرآورده نفت کوره:

 • مجموع دبی پمپهای ورودی به مخازن برابر ۲۴۰ متر مکعب بر ساعت می باشد.
 • مدت زمان پر شدن یک مخزن حدودا ۱۶ ساعت است.
 • مدت زمان پر شدن تمام مخازن حدودا ۴۸ ساعت است.
 • نرخ تخلیه از هر تانکر برابر ۴۸ متر مکعب بر ساعت می باشد.
 • یک پمپ با ظرفیت ۱۲۰ متر مکعب بر ساعت آماده بکار در پمپخانه موجود می باشد که در صورت نیاز می توان از آن جهت بالا بردن ظرفیت کاری استفاده نمود.

۲٫۱٫ تخلیه فرآورده مخازن به کشتی:

 • مجموع دبی پمپهای خروجی از مخازن برابر ۷۵۰ متر مکعب بر ساعت می باشد.
 • مدت زمان خالی شدن یک مخزن حدودا ۵ ساعت است.
 • مدت زمان خالی شدن تمام مخازن حدودا ۱۵ ساعت است.
 • یک پمپ با ظرفیت ۲۵۰ متر مکعب بر ساعت آماده بکار در پمپخانه موجود است که می توان جهت بهرهبرداری با سرعت بالاتر از آن استفاده نمود.
 1. گازوئیل:

۱٫۲٫ بارگیری مخازن از کشتی:

تمهیدات مورد نیاز جهت پر شدن دو دستگاه مخزن ذخیره سازی گازوییل از کشتی، در نظر گرفته شده است.

۲٫۲٫ تخلیه فرآورده مخازن به تراک ها:

تعداد سکوهای تخلیه گازوئیل برابر ۵ عدد باشد:

 • مجموع دبی پمپ ارسالی به تانکرها برابر ۲۴۰ متر مکعب بر ساعت می باشد.
 • نرخ بارگیری به هر تانکر در صورتی که هر ۵ جایگاه همزمان پر باشد برابر ۴۸ متر مکعب بر ساعت می باشد.
 • مدت زمان پر شدن یک تانکر ۲۰ متر مکعبی در صورتی که هر ۵ جایگاه همزمان پر باشد حدودا ۲۵ دقیقه است.
 • در صورتی که یک تانکر در جایگاه باشد ۱۲۰ متر مکعب بر ساعت نرخ ارسال گازوئیل به تانکر خواهد بود که سرعت آن با توجه به استاندارد نیز قابل قبول است.

۳٫۲٫ تخلیه فرآورده مخازن به کشتی:

 • مجموع دبی پمپهای خروجی از مخازن برابر ۳۶۰ متر مکعب بر ساعت می باشد.
 • مدت زمان خالی شدن مخزن بزرگتر حدودا ۱۳ ساعت است.
 • مدت زمان خالی شدن تمام مخازن حدودا ۱۶ ساعت است.