سرمایه و ترکیب سهامداران
درصدر سهام تعداد سهام نام سهامدار ردیف
۹۹/۹۹۹۹۹۴ ۱,۰۳۹,۹۹۹,۹۴۰ شرکت سرمایه گذاری غدیر ۱
۰/۰۰۰۰۰۱ ۱۰ شرکت دریابان جنوب ایران کیش ۲
۰/۰۰۰۰۰۱ ۱۰ شرکت مدیریت تجهیز منابع آرمان ۳
۰/۰۰۰۰۰۱ ۱۰ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر ۴
۰/۰۰۰۰۰۱ ۱۰ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر ۵
۰/۰۰۰۰۰۱ ۱۰ شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ۶
۰/۰۰۰۰۰۱ ۱۰ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۷
۱۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ جمع